SUKKOS + PASSOVER: Sukover  

The Mukzah – Matzah Sukkah

 

PURIM + CHANUKAH: Purmukah

 

ROSH HASHANA + CHANUKAH: RoshHanukah

Shofanorah

 

TUB'SHVAT + CHANUKAH: CHUBSHVAT

 

PASSOVER + CHANUKAH: PESACHUNKAH

 

PASSOVER + YOM KIPPUR:  YOM KIPASSOVER