The guy’s definitely got flow, and a Ryan-Lewisish sidekick.   Exciting to see what is next for SammyK (Sam Kalnitz)  and Yaakov Galen (Yaakov Galen)

on insta:  @sammyktherapper   @yaakovlovesphilly

galen-kalnitz