PharaohSagar aleihem hamidbar!
 
G-d:  Close, but no sagar.

THE END